Bosanski

Bojan Šošić je imenovan za ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj odlukom Predsjedništva BiH od 20.3.2023. godine. Predavanjem akreditivnih pisama Njegovom veličanstvu kralju Carlu XVI Gustafu u kraljevskoj palati u Stockholmu 7.12.2023. godine zvanično je preuzeo položaj izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj.

Jedan je od najistaknutijih bosanskohercegovačkih psihologa, sa značajnim iskustvom u procesima reformisanja službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prvenstveno podržavanju inicijativa korisnika usluga tih službi, kao i na polju izazova u mentalnom zdravlju povezanih s migriranjem. Čestim javnim istupima popularizirao je psihologiju i srodne discipline, naročito u domenu zaštite mentalnog zdravlja, a značajan nestranački politički angažman ispoljavao je zagovarajući implementaciju Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao ustavne kategorije u Bosni i Hercegovini.

Kao istraživač, vodio je studije provođene širom BiH Evrope s biološkim, psihološkim i socio-ekonomskim varijablama, na uzorcima koji su brojali i nekoliko hiljada učesnika, kao i sarađivao u ključnim ulogama u obimnim internacionalnim istraživanjima. Objavio je blizu 50 naučnih i stručnih članaka i saopštenja na skupovima, uglavnom u oblasti psihologije i psihijatrije, dijelom i iz područja biologije čovjeka, kao i dvije knjige u koautorstvu i kao urednik. Predavao je Biološku psihologiju i Psihologiju ličnosti na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a gostovao je kao istraživač i predavač na nekolicini evropskih sveučilišta. Doprinio je uspostavljanju niza istraživanja i programa psihosocijalne pomoći u oblasti mentalnog zdravlja, kvalitete života i blagostanja, obrazovanja i odrednica socio-ekonomskog statusa, uključujući i internacionalne programe koncipirane nakon zemljotresa i cunamija u Indijskom okeanu 2004. godine. U više navrata je djelovao kao internacionalni ekspert i konsultant Svjetske zdravstvene organizacije, prvenstveno u domenu zaštite ljudskih prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom. U srodnoj oblasti svojevremeno je vodio i projekat u kojem je uspostavljeno partnerstvo između bosanskohercegovačkih i švedskih korisničkih inicijativa u zaštiti mentalnog zdravlja.

Član je Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99”, Stručnog odbora Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Feniks” te nekolicine drugih stručnih i profesionalnih tijela i udruženja u zemlji i inozemstvu.

English

Bojan Šošić was appointed Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the Kingdom of Sweden by the Presidency of Bosnia and Herzegovina on 20 March 2023. By presenting Letters of Credence to his Majesty King Carl XVI Gustaf in the Royal Palace in Stockholm on 7 December 2023, he took office as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bosnia and Herzegovina to the Kingdom of Sweden.

He is considered to be among the most prominent Bosnian psychologists, with vast experience in reforming mental health services and especially supporting mental health service users’ initiatives, and mental health challenges related to migration. He has been popularising psychology and related disciplines through frequent public appearances, especially in the domaine of promoting mental health, and he has also displayed significant nonpartisan political engagement by consistently advocating for the implementation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as a constitutional category in Bosnia and Herzegovina.

As a researcher, he has acted as principal investigator in studies conducted across Bosnia and Herzegovina, with samples totalling several thousands of individuals, using biological, psychological or socio-economic indicators, as well as collaborating in crucial roles in large-scale international studies. He contributed to setting up a number of studies or psycho-social aid programmes in the field of mental health, quality of life and well-being, education and determinants of socioeconomic status, including programmes conceived after the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami. He acted as international expert and consultant to the World Health Organization on several occasions, especially in the field of protection of rights of persons with psychosocial disabilities. He had also been in charge of a project that established partnership between Bosnian and Swedish mental health users’ initiatives.

He is a member of the Board for psychiatric and neurological research of the Department of medical sciences of the Academy of sciences and arts of Bosnia and Herzegovina, of the Presidency of “Circle 99”, of the Expert board of the Association for mutual assistance in mental distress “Feniks”, and of several other national and international expert and professional bodies and associations.