Osobni Podaci:

Ime i prezime: Elvira Dilberović
Datum rođenja: 24. oktobar, 1973.
Mjesto rođenja: Mostar

Radno Iskustvo:

2002 – 2004. Profesorica bosanskoga jezika i književnosti, Gimnazija Mostar.

2002 – 2004. Volonterski rad u Dječijem selu u Mostaru, edukacija i pedagoški rad sa djecom bez jednog ili oba roditelja.

2002 – 2007. Asistent na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru na predmetima Savremeni I, Savremeni II, Bosanski jezik, Norma i kultura bosanskoga jezika, Metodika bosanskoga jezika

2007. Odbranila magistarsku tezu pod naslovom Religijska leksika u listu Biser

2007-2008. Viši asistent na predmetima Savremeni I, Savremeni II

2007-2009. Šefica Odsjeka za bosanski jezik i književnost

2007-2008. Rukovodilac Centra za jezike na Univerzitetu „Džemal Bijedić“

2009-2014. Regionalna koordinatorica na predmetu Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava, Helsinški komitet, Norveška

2009. Naučno gostovanje u Kairu, Egipat, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH

2009/2010. Šefica odsjeka Komunikologija

26.6. 2010. Odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Jezičko-stilske osobitosti političkog diskursa (na primjeru printanih medija u BiH 1992-1995)

2010. Autorica udžbenika Bosanski jezik za sedmi razred osnovnog obrazovanja

2010. Član Upravnog odbora Preporod, Mostar

2010-2013. Prodekanica za nastavu

2011. Autorica knjige Politički diskurs u BiH, Dobra riječ, Sarajevo

2011-2014. Ovlaštena profesorica bosanskoga jezika za dplomatski nivo, Ambasada Velike Britanije, Sarajevo

2012. Bošnjakinja godine, Udruženje Kulturno-edukativnog centra kralj Fahd, Mostar

2013. Projekt menager za projekt prekogranične saradnje BiH-Crna Gora, Journalists without borders, EU IPA fond.

2013. Član projektnog tima u projektu Internews, USAID, pod nazivom: Medijska pismenost-jezik mržnje na bh.portalima

2013. Ovlašteni trener Media Literacy, USAID i Iternews, Konjic, Tessa Jolls

2013-2015. Vanjski saradnik na Univerzitetu u Zenici

2014. Predavač na master i doktorskom studiju Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar

2014. Ovlašteni predstavnik HEA-e (High Education Agency), Banja Luka, BiH, licenciranje visokoškolskih institucija u BiH

2014. Član Upravnog odbora Vijeća bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Mostar

2014. Lektor i editor za Unicef Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2014. Šefica Odsjeka za turski jezik i književnost, Fakultet humanističkih nauka, Mostar

2014. Nositeljica liste za Skupštinu HNK, ispred SDA, Izbori 2014. (dobila povjerenje 5.350 birača)

2015. Zastupnica u Skupštini HNK

2015. Predsjednica Komisije za obrazovanje u Skupštini HNK

2015. Ministrica obrazovanja i nauke u Vladi FBiH

2016. Članica Vijeća UNESCO-a BiH

Vještine:

  • Ovlaštena profesorica za diplomatski bosanki jezik (C1)
  •  Lektorirala više knjiga iz područja religije, kulture, historije i sociologije.
  •  Ovlašteni recenzent za udžbenike iz područja lingvistike
  •  Stručnjakinja za licenciranje visokoškolskih ustanova u BiH
  •  Recenzirala više udžbenika i naučnih knjiga
  •  Promotorica više naučnih i književnih djela
  •  Certificirana trenerica Medijske pismenosti
  •  Rad na računaru
  •  Aktivno koristi švedski i engleski jezik u govoru i pismu, turski pasivno