Prijava zaključenja braka

Prijava zaključenja braka državljana Bosne i Hercegovine u inozemstvu obavezna je. Prijava zaključenja braka bosanskohercegovačkih državljana u Švedskoj, Finskoj ili Estoniji podnosi se direktno nadležnom organu Bosne i Hercegovine ili putem Ambasade/ Veleposlanstva BiH u Štokholmu.

Za prijavu zaključenja braka potrebno je :

 1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka
  Ako se zahtjev za prijavu zaključenja braka podnosi putem pošte, potpise supružnika na navedenom obrascu je potrebno ovjeriti kod Notara.
 2. Original izvoda iz matične knjige vjenčanih (sa podacima supružnik) izdat od Skata s potpisom i pečatom, a zatim  ovjeren kod notara (Notarijus Publicus) Apostille pečatom.
 3. Prijevod Izvoda iz matične knjige vjenčanih preveden od strane  ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski, srpski);
 4. Vigsel  Intyg – dokument izdat od komune u kojoj je obavljeno vjenčanje
 5. Kopija CIPS osobne/lične karte (sa obje strane) ili orginal Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu supružnika
  (Ako je jedan od supružnika strani državljanin dostavlja kopiju važećeg pasoša/putovnice)
 6. Kopija dokumenta sa slikom zemlje prebivališta
 7. Dokaz o uplati konzularne takse

Za prijavu zaključenja braka u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je koristiti novi obrazac i priložiti dokumentaciju navedenu u upitniku.

Konzularna taksa za prijavu zaključenja braka iznosi:

Za uplate iz Švedske iznosi 68 SEK

Za uplate iz Finske i  Estonije iznosi 6 EUR

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Kartično plaćanje u prostorijama Ambasade  (Mastercard, Visa, Maestro i Electron)
 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
 • Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

Obrazac Prijava zaključenja braka Federacije BiH

Obrazac Prijava zaključenja braka Republika Srpska