Bezvizni režim – informacija za državljane BiH

ŠTA UKOLIKO TREBAM BORAVITI U NEKOJ OD ZEMALJA DUŽE OD 90 DANA?

Boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan je i može rezultirati trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena. Samo uz odgovarajuću dugoročnu vizu, boravišnu ili radnu dozvolu moguće je trajno boraviti u nekoj od zemalja Šengena. Dakle, ako želite da boravite u zemljama Šengena duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci, obratite se ambasadi ili konzularnom predstavništvu države u kojoj želite boraviti kako biste dobili informacije o mogućnostima produženog boravka.

POSTOJE LI JOŠ NEKI UVJETI ZA ULAZAK U ZEMLJE ŠENGENA BEZ VIZE?

Osim što trebate posjedovati biometrijski pasoš/putovnicu i poštovati ograničenja u dužini boravka, ne postoje drugi posebni uvjeti za ulazak u zemlje Šengena. Generalni uvjeti za ulazak u zemlje Šengena za građane koji nisu državljani Evropske unije ostaju na snazi, tako da pojedinačne granične službe mogu od vas zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u toj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjesti. Također, granične službe imaju pravo odbiti ulazak onim građanima za koje smatraju da su prijetnja javnom redu, zdravlju ili međunarodnoj sigurnosti.

ŠTA ZNAČI DA BEZVIZNI REŽIM VAŽI SAMO ZA KRATKOROČNA PUTOVANJA?

Bezvizni režim omogućava vam da u zemljama Šengena provedete najviše 90 dana tokom 6 mjeseci. Šestomjesečni periodi računaju se od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Naprimjer, ukoliko je vaš prvi ulazak bio 1. Februara/veljače, onda možete, tokom narednih 6 mjeseci, sve do 31. jula/srpnja provesti ukupno 90 dana u zemljama Šengena. Bezvizni režim isključivo važi za kratkoročna putovanja i stoga vam ne omogućava trajni boravak ili zaposlenje u bilo kojoj od zemalja Šengena. Ovih 90 dana možete iskoristiti tokom jedne posjete ili u sklopu više putovanja, ali je bitno da vodite računa o broju dana koje ste proveli u zemljama Šengena. Važno je da nakon 90 dana boravka obavezno napustite zonu Šengena sve dok ne prođe period od 6 mjeseci od vašeg prvog ulaska. Kada tih 6 mjeseci prođe, tada za vas počinje naredni šestomjesečni ciklus u kojem ponovo možete provesti 90 dana u zemljama Šengena.

U KOJE ZEMLJE MOGU PUTOVATI BEZ VIZE?

Zemlje Šengena i Evropske unije u koje je moguće putovati bez vize su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Island, Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska.

Građani Bosne i Hercegovine i dalje će trebati vize za ulazak u Irsku, jer je ova zemlja dio EU ali izvan Šengen zone. Za više informacija o bezviznom režimu za zemlje Šengena posjetite web stranice Ministarstva sigurnosti BiH www.msb.gov.ba i Delegacije Evropske unije u BiH www.europa.ba 

Na ovome mjestu možete dobiti informacije o viznom režimu za građane Bosne i Hercegovine


UPUTSTVO / VIZE ZA GRAĐANE KOSOVA *

BOSNA I HERCEGOVINA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Ministarstvo vanjskih poslova
Министарство иностраних послова
Na temelju članka 16. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH” broj 32/02 i 102/09) i
zaključka Vijeća ministara BiH sa 3.sjednice održane dana 07.03.2012.g. a u svezi sa
izdavanjem viza građanima Kosova, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine donosi
UPUTSTVO
o postupanju diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH po zahtjevu za izdavanje
vize za ulazak na teritoriju BiH građana Kosova
Članak 1.
Ovim Uputstvom propisuje se postupanje diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH (u
daljem tekstu DKP BiH) kod prijema i obrade zahtjeva za izdavanje viza građanima Kosova.
Članak 2.
Nadležnost za postupanje po zahtjevu za izdavanje viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu (u
daljem tekstu BiH) građanima Kosova koji borave na području Kosova dodjeljuje se DKP
BiH u Skopju, Podgorici i Beogradu.
Nadležnost DKP BiH za postupanje po zahtjevu za izdavanje viza za ulazak u BiH građanima
Kosova koji borave u trećoj državi, uređuje se u skladu sa Odlukom o konzularnom
pokrivanju (“Službeni glasnik BiH” broj 28/08).
Članak 3.
Na postupak prijema i obrade zahtjeva za izdavanje vize, kao i potrebnu dokumentaciju koja
se prilaže uz zahtjev, primjenjuju se odredbe Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu
(“Službeni glasnik BiH” broj 36/08) i Pravilnika o postupanju kod izdavanja viza u DKP BiH
i tehničkim pitanjima uvjeta izdavanja aerodromske tranzitne vize (viza A) i tranzitne vize
(viza B) (“Službeni glasnik BiH” broj 26/09)
Članak 4.
Za izdavanje vize za kratkoročni boravak (viza C), podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev
priložiti:
a) pozivno pismo ovjereno od Službe za poslove sa strancima BiH ili,
b) kopiju sudskog ili drugog službenog poziva kojim se poziva na odazivanje u pravnom
postupku koji se vodi u BiH ili,
c) potvrdu o primitku na obrazovanje ili obuku.
U slučajevima kada se uz zahtjev za izdavanje vize prilaže dokaz iz stavka 1 ovog članka,
ovlašteni službenik DKP BiH je obavezan da obavi razgovor (intervju) sa podnositeljem
zahtjeva za izdavanje vize, kako bi se utvrdile sve činjenice relevantne za odlučivanje o
zahtjevu, kao i opravdanost istog.

Iznimno, u slučajevima kada se opravdanost zahtjeva za izdavanje vize dokazuje pozivom
državnog ili entitetskog tijela iz BiH, zamolbom stranog DKP u BiH ili zamolbom
predstavništva međunarodne organizacije u BiH upućenog posredstvom MVP BiH, ovlašteni
službenik DKP BiH može zaprimiti, obraditi i izdati vizu i bez obavljenog razgovora
(intervjua), u naročito opravdanim slučajevima.
Članak 5.
DKP BiH će odmah, po prijemu zahtjeva za izdavanje vize isti u potpunosti obraditi i prije
štampanja stikera obrasca vize, isti dostaviti na suglasnost ministru vanjskih poslova BiH.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka DKP BiH će dostaviti podatke o vremenu putovanja,
traženoj dužini boravka u BiH i decidnim razlozima zbog kojih se traži viza.
Ministar vanjskih poslova BiH će u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva dati, odnosno
uskratiti suglasnost za izdavanje vize.
Članak 6.
Sukladno zaključku Vijeća ministara BiH da se vize građanima Kosova izdaju samo u
iznimnim slučajevima, DKP BiH će odbaciti zahtjev za izdavanje vize ukoliko je isti
utemeljen na dokazima o uplaćenom turističkom putovanju ili dokazu o organiziranom
putovanju ili o uplaćenom smještaju (turistički vaučer).
Članak 7.
Viza može biti izdana i kada podnositelj zahtjeva ne ispunjava opće uvjete za ulazak u BiH iz
članaka 19. i 20. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, iz humanitarnih razloga, ili ako
je to u interesu BiH ili kada je to sukladno prihvaćenim međunarodnim obvezama BiH.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, DKP BiH će postupiti sukladno odredbama članka 5.
stavak 1. i 2. ovog Uputstva.
Ministar vanjskih poslova BiH će u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva dati, odnosno
uskratiti suglasnost za izdavanje vize.
Članak 8.
Vize se izdaju na posebnom papiru (obrascu), na način da se stiker vize sa podatcima zalijepi
na isti.
Obrazac iz stavka 1 ovog članka je sastavni dio ovog Uputstva.
Članak 9.
DKP BiH su obvezna da vode urednu evidenciju zahtjeva za izdavanje viza građanima
Kosova, koja sadrži evidenciju o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za vize; izdatim
vizama i odbijenim zahtjevima za vizu sa obrazloženjem razloga odbijanja.
U okviru evidencija iz stavka 1 ovog članka, DKP BiH su obvezna da razvrstaju vize po
osnovu razloga za podnošenje zahtjeva: službena/radna posjeta, privatna posjeta, posjeta iz
humanitarnih razloga (liječenje), po osnovu obrazovanja i stručnog usavršavanja,
sudjelovanja na sportskim takmičenjima i u rubriku ostalo.
DKP BiH su obvezna da kvartalno dostavljaju MVP BiH izvode iz evidencija propisanih u
ovom članku.
Članak 10 .
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.
Broj:
Sarajevo, 16.03.2012.
MINISTAR
dr.Zlatko Lagumdžija