Evidentiranje jedinstvenog matičnog broja

Državljani BiH-e su obavezni evidentirati svoj JMB-oj u jedinstvenu bazu podataka (CIPS).

Osobe koje borave u inozemstvu, po bilo kom osnovu, i nisu evidentirale  JMB,  mogu elektronskim putem evidentirati  JMB posredstvom DKP-a BiH. U kategoriju evidentiranja ulaze i građani sa dvojnim državljanstvom. Provjera evidencije matičnog broja moguća je putem telefona ili e-maila:

Tel. : +46 (0)8 440 05 40 (telefonski pozivi za konzularni odjel od 13:00 do 15:00 svakim radnim danom)

E-mail: amb.bih.sto@telia.com

Za evidentiranje JMB je potrebno dostaviti:

  1. Popunjen obrazac Prijava za evidenciju JMB i obrazac M7.
  2. Original Izvod iz matične knjige rođenih BiH;
  3. Original Uvjerenje o državljanstvu BiH;
  4. Kopija stranica pasoša/putovnice  ili boravišne dozvole sa slikom s ličnim/osobnim podacima roditelja (kada su u pitanju maloljetne osobe)

Napomena:

Za maloljetno lice mlađe od 14 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja.
Za maloljetno lice između 14 i 18 godina  kao podnosilac zahtjeva potpisuje se to lice i  oba roditelja.

U obrascu M7  u rubrici prebivalište upisuju se podaci o prebivalištu u BiH punoljetnih osoba, a za djecu posljednja adresa prebivalište jednog od roditelja u BiH.

Popunjen obrazac i potrebne dokumente je potrebno poslati isključivo poštom na adresu Ambasade.

Evidentiranje JMB putem Ambasade BiH u Stockholmu je besplatno i traje do 15 dana.


Obrazac Prijava za evidenciju JMB
Obrazac M7