BOSNA I HEREGOVINA I EU

Članstvo u Europskoj uniji je strateški cilj Bosne i Hercegovine. S ciljem ubrzavanja procesa eurointegracija Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici  održanoj 29.01.2015. usvojilo Izjavu o opredjeljenosti BiH za reforme koje vode  BiH ka Europskoj uniji.

Tu izjavu su potpisali i predsjednici 14 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini  dajući svoju suglasnost i obvezujući se na provođenje reformi koje će omogućiti da se Bosna i Hercegovina pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena država koja ispunjava uvjete i obveze za članstvo u EU.

Usvajanjem ove Izjave i Reformske agende na svim razinama vlasti Bosna i Hercegovina je prema Izvješću Europske komisije o BiH za 2015. od izbora u oktobru/listopadu 2014.  postigla određeni napredak u ispunjavanju uvjeta na putu ka Europskoj uniji.


Ključni datumi na putu Bosne i Hercegovine ka EU

01. 06 .2015. god : Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH stupio na snagu

15. 12. 2010. god : Bezvizni režim uveden za sve građane BiH nosioce biometrijskih pasoša

31. 07. 2008. god : BiH i EK potpisale Finansijski sporazum o državnom programu za Instrument predpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu

01. 07. 2008. god : Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima stupa na snagu

16. 07 2008. god : Evropska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima

05. 07. 2008. god : Evropska komisija prezentovala Mapu puta kojom se postavljaju referentne vrijednosti za ukidanje viznog režima

26.05. 2008. god : Pokrenut dijalog o ukidanju viznog režima

20. 02.2008. god : Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni sporazum o IPA fondovima

18. 02. 2008. god : Vijeće usvojilo novo Evropsko partnerstvo

01. 01. 2008. god : Sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji stupaju na snagu

Decembar 2007. god : Nakon procjene komesara za proširenje Olli Rehna da između političkih vođa u BiH postoji dovoljna mjera usaglašenosti po pitanju reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom

Decembar 2006. god : Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno okončani, ali Sporazum ne može biti parafiran i formalno zaključen usljed nedostatka napretka u ključnim reformama.

Nobvembar 2005. god : Pregovori o SSP-u između EU i BiH su službeno pokrenuti

Oktobar 2005. god : EK procjenjuje da je BiH ostvarila zadovoljavajući napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i preporučuje otpočinjanje pregovora o SSP-u

Juli  2004. god : EU usvaja prvo Evropsko partnerstvo za BiH (izmjenjeno 2006.)

Novembar 2003. god : EK izrađuje Studiju izvodivosti kojom procjenjuje kapacitet BiH da provede eventualni budući SSP. Studija zaključuje da se sa pregovorima treba početi kada BiH ostvari napredak po pitanju šesnaest ključnih prioriteta

Juni 2003. god : Samit u Solunu; PSP je potvrđen kao politika EU prema zapadnom Balkanu. Potvrđena je EU perspektiva za zemlje tog područja

2001. god : Prva godina novog CARDS programa, posebno dizajniranog za potrebe zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja

Novembar  2000. god : Samit u Zagrebu; EU i zemlje zapadnog Balkana (uključujući BiH) službeno usvajaju PSP

Juni 2000. god : Evropsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje Stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU

Maj 1999. god : EU predlaže novi Proces stabilizacije i pridruživanja za pet zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući BiH

Juni 1998. god : Uspostavlja se Konsultativna radna grupa EU-BiH

1997. god : Regionalni pristup: EU uspostavlja političke i ekonomske uslove za razvijanje bilaterlanih odnosa.