Javni oglas za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja

Početna cijena je 88.067.552,50 KM

Uslovi prodaje:

 • Privredni subjekat Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju prodavaće se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije.
 • Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.
 • Navedena vrijednost privrednog subjekta je podetna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i privredni subjekat ne može se prodavati ispod te cijene.
 • Prodaja privrednog subjekta javnim nadmetanjem održaće se dana 23.06.2022.godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. lzeta Čomare bb, llidža- Sarajevo.
 • Nastavak poslovanja – osnovne djelatnosti Hidrogradnja d.d. Sarajevo, uz zadržavanje postojeće radne snage.
 • Sve takse i poreze za prenos vlasništva privrednog subjekta plaća kupac, te pripremu dokumentacije i pravne radnje za prenos vlisništva.

Pravo učešća:

 • Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 1% od početne cijene odnosno iznos od 880.675,52 KM.
 • Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun ,,Hidrogradnja” d.d. Sarajevo – u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo ili na račun broj: 186 101 031 030 4671 kod Turkish Ziraat banke, tako da uplaćeno osiguranje pristigne na naznačeni račun do 23.06.2022.godine do 10,00 sati.
 • Komisija će provjeriti da li je na račun ,,HIDROGRADNJA. d.d. sarajevo – u stečaju uplaćen iznos osiguranja do navedenog datuma i sata, ako do tog datuma nije uplaćen iznos osiguranja kanditat neće moći pristupiti javnomnadmetanju.
 • Sva pravna fizička lica obavezni su otkupiti tendersku dokumentaciju, u kojoj se nalaze svi podaci o privrednom subjektu koji se prodaje. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža- Sarajevo, uz otkupnu cijenu od 2.000,00 KM
 • Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.
 • Zainteresovani ponuđači nakon otkupa tenderske dokumentacije, uz pismenu najavu (2 dana prije) mogu izvršiti uvid u stvarno stanje i tražiti dodatna pojašnjenja uz sačinjavanja Zapisnika o obavljenom razgovoru i dobijenim informacijama.
 • Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na brojtelefona 061/338-937.
 • Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.
 • Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.
 • Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao i sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavnidio tenderske dokumentacije.
 • Stečajni upravnik zadržava pravo da zbog nepredviđenih okolnosti izvrši izmjene Javnog oglasa.