– Konzularni dani – Göteborg –

16.03.2019. godine

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Göteborg, dana 16.03.2019. godine u periodu od 12:30 – 16:00, u prostorijama  Saveza udruženja INTEGRIUM, adresa   Tyghusvägrn 4, Kviberg – Göteborg.  

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu  će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,

Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,

Vršenje konzularnih ovjera (punomoćiizjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji

 


Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati, najkasnije do 15.03.2019. godine. na e-mailove Ambasade BiH u Stockholmu  (skenirane)  emir.avdic@mvp.gov.ba ili  consulate.bih.sto@telia.com

ili putem pošte na našu adresu  Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm  (kopiranu), slijedeće dokumente:

 – Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja

– Kopiju o regulisanom boravku u Kraljevini Švedskoj  (važeća boravišna dozvola)

– Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, te kopije pasoša roditelja (za maloljetna lica)

– Broj telefona

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno je donijeti na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!


 

Ovjere dokumenata

(punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

– Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)

– Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine

– Uplata konzularne takse.

Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:

        –     Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. –  246  SEK

 – Punomoć – 104 SEK

– Ovjere kopija – 57 SEK (prva strana, svaka slijedeća 3 EUR)

– Ovjera saglasnosti roditelja – 151 SEK


Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu

Bankgiro kod Handelsbanken broj 5446-3328

Podaci za plaćanje

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

  – Kartično plaćanje (na licu mjesta)

  – Plaćanjem u banci putem uplatnice

 – Plaćanjem e-bankarstvom (priložiti ispisanu potvrdu o uplati)

CJENOVNIK KONZULARNIH USLUGA

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Konzularni odjel Ambasade BiH u Stockholmu, svakim radnim danom, osim srijede, od 10:00 – 15:00, putem telefona 08 248 360 ili putem e-maila consulate.bih.sto@telia.com.VAŽNE NAPOMENE :

Obzirom da će se na konzularnim danima vršiti samo akvizicija biometrijskih podataka, obavezno je poslati navedenu dokumentaciju da bi se moglo pristupiti izdavanju novih putnih isprava

S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBGAmbasada BiH ne može izdati nijedan pašoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a, bez obzira što ima važeći pasoš.

  • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade bihambasada.se, link Konzularno) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.
  • Djeca rođena od u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.

Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7). Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.