KONZULARNI DANI U FINSKOJ – TURKU  

Konzularni odjel Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Turku, Finska, u prostorijama Bosanskog kulturnog Centra u Finskoj,  ulica   Nisse Kavon katu 3  dana 06.12.2019. godine u vremenskom periodu od 11:00-16:00.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu  će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

  • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,
  • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
  • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji

Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati (najkasnije do 04.12.2018. godine) na e-mail Ambasade BiH u Stockholmu

 consulate.bih.sto@telia.com (skenirane)  ili putem pošte na našu adresu:

Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm   (kopirane) slijedeće dokumente:

– 144 EUR za punoljetna lica,

– 93 EUR za maloljetna lica od 3-18 godina ili

– 88 EUR za maloljetna lica do 3 godine

Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6137-811-625788

Swift: HANDSESS

IBAN: SE 136 0000000000 811625788

 Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno je donijeti na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!


Ovjere dokumenata

(punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

  •  Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade ili klikom na   link )
  • Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine
  • Dokaz o uplati konzularne takse. Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi: 
– Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. –  26 EUR
– Punomoć – 11 EUR
– Ovjere kopija – 6 EUR (prva strana, svaka slijedeća 3 EUR)
Ovjera saglasnosti roditelja – 16 EUR

Uplate se vrše na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6137-811-625788

Swift: HANDSESS

IBAN: SE 136 0000000000 811625788

 

 

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Konzularni odjel Ambasade BiH u Stockholmu, svakim radnim danom, osim srijede, od 10:00 – 15:00, putem telefona +46 8 248 360  ili putem e-maila  consulate.bih.sto@telia.com.

 


VAŽNE NAPOMENE :

 S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBGAmbasada BiH ne može izdati nijedan pasoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a, bez obzira što ima važeći pasoš.

  • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade bihambasada.se, link Konzularno) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.
  • Djeca rođena od u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.
  • Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7). Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.