OSNOVNE INFORMACIJE ZA BIRAČE U INOSTRANSTVU

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici, održanoj 8. maja 2018. godine, donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2018. godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 7. oktobra ove godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neposredni izbori su raspisani za:

 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine,
 • Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
 • Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Narodnu skupštinu Republike Srpske,
 • Predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i
 • Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Ukupan broj birača upisanih u Centralni birački spisak sa stanjem na dan 7. maja 2018. godine u 24:00 sata je 3. 381.963. 

Rok za registraciju birača iz inostranstva je 24. juli 2018. godine. Birački spisak se zaključuje 23. avgusta 2018. godine.

Birači iz inostranstva, odnosno oni koji će se u vrijeme izbora naći u inostranstvu, mogu se registrirati da glasaju putem pošte, odnosno u DKP-ima BiH ako tamo Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bude otvarala biračka mjesta.

Već su poznati obrasci PRP1 i PRP2.

Svim osobama koje su bile registrirane da glasaju iz inostranstva na zadnjim izborima 2016. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će na adrese uputiti obrasce PRP2 koje su dužni popuniti i uz priloženu kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata dostaviti do 24. jula u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Oni mogu i sami već sada, ne čekajući da prime obrazac PRP2, preuzeti obrazac PRP1 sa naše web stranice, popuniti isti i uz popunjen obrazac priložiti kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata, te dostaviti u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Međutim, kako dolazi sezona godišnjih odmora, ukoliko ove osobe godišnji odmor provode u Bosni i Hercegovini mogu se registrirati i u Bosni i Hercegovini bilo da dođu lično ili da dokumentaciju dostave putem pošte, maila ili preko druge osobe. Bitno je da to učine do 24. jula 2018.godine! Isti rok je i za one koji nisu bili registrirani da glasaju iz inostranstva na zadnjim izborima a to pravo žele iskoristiti za ove izbore. Ove osobe također koriste obrazac PRP1 u čijem sastavu je i uputstvo kako popuniti i koju dokumentaciju obezbjediti i na koji način dostaviti u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. U uputstvu su date upute da to mogu uraditi i elektronskim putem na mail adresu prijavapp@izbori.ba , na fax broj: 251-333 ili 251-334 ili na adresu Izbori u BiH, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo. Za sve svakako važi da to mogu učiniti lično u sjedištu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukoliko u ovom periodu budu u BiH, tačnije do 24. jula.

Veoma je važno da potpis na obrazcu,odgovara potpisu na ličnom dokumentu koji je kopiran ili skeniran i dostavljen uz obrazac.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je otvorila i dvije telefonske info linije putem kojih se mogu dobiti sve potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa registracijom birača. Brojevi onfo linija su: 00387 33 251 33100387 33 251 332.  Ove info linije su aktivne radnim danima u periodu od 8:00 do 16:00 sati.

 • Provjera statusa obrade prijave može se izvršiti i putem E-mail adrese: Info@izbori.ba
 • Bitno je još istaći da će svi birači koji budu registrirani za glasovanje putem pošte glasačke pakete dobiti preporučeno, na koji način nastojimo osigurati bržu i sigurniju dostavu glasačkih paketa.

Neke od mogućih situacija:

– Osobe koje imaju važeću CIPSOVU ličnu kartu i žele glasati putem pošte ili u DKP-u BiH, potrebno je da popune i potpišu obrazac PRP1, da zaokruže PRIVREMENI BORAVAK IZVAN BIH, kopiraju ličnu kartu i dostave na mail adresu  prijavapp@izbori.ba, ili na druge načine koji su već navedeni.

– Osobe koje se nalaze na popisu stanovništva iz 1991. godine, a nikad nisu vadile ličnu kartu i nalaze se izvan BiH, popunjavaju i potpisuju obrazac PRP1, u obrascu zaokružuju status izbjeglog lica, ako imaju važeći BH pasoš treba da ga kopiraju i dostave kao dokaz identiteta i državljanstva.Ukoliko nemaju ni BH pasoš, u tom slučaju kopiraju važeći dokument države u kojoj borave i moraju dostaviti i uvjerenje o BH državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci. Obavezno voditi racuna o potpisu na obrascu!

-Državljani BiH koji nisu na popisu stanovništva iz 1991.godine, ukoliko nikada nisu vadili ličnu kartu, ne mogu se registrovati za izbore jer nemaju prijavljeno prebivalište u BiH. Registraciju mogu obaviti samo u slučaju da izvade ličnu kartu prije isteka procesa registracije.

– Ukoliko je osoba mjenjala adresu stanovanja poslije zadnjih izbora, potrebno je da ponovo izvrši svoju registraciju popunjavanjem obrasca PRP1 i zajedno sa kopijom važećeg dokumenta putem emaila isto dostavi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

Svi birači koji se izjasne da glasaju lično u DKP-ima Bosne i Hercegovine, ukoliko ne bude dovoljan broj zainteresiranih da glasaju u određenom DKP-u Bosne i Herecgovine, Centralna izborna komisija BiH će takvim  biračima glasačke pakete dostaviti putem pošte i putem pošte mogu glasati.

 

INFORMACIJA – BIRAČI IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE

Ako privremeno boravite izvan BiH i posjedujete važeće identifikacione dokumente BiH, dokumenti koje trebate dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave za glasanje izvan BiH PRP-1,
 • kopiju jednog od tri važeća dokumenta – lična karta ILI vozačka dozvola ILI pasoš BiH.

Ako ste izbjeglica, a ne posjedujete važeće dokumente BiH (ličnu kartu ili vozačku dozvolu), dokumenti koje trebate dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave za glasanje izvan BiH PRP-1,
 • dokument za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ILI kopiju važećeg pasoša BiH)
 • dokument za dokazivanje identiteta sa fotografijom (kopiju važećih isprava izdatih od strane zemlje domaćina ILI kopiju izbjegličkog kartona izdatu od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije)
 • dokaz o prebivalištu u BiH – kopija potvrde o prebivalištu ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine

Izbjegle osobe koje su već upisane u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH dostavljaju samo prijavni PRP-1 obrazac i jedan od identifikacionih dokumenata sa fotografijom.

Ukoliko ne dostavite dokaz o prebivalištu, Centralna izborna komisija BiH će provjeriti da li se nalazite na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ako se budete nalazili na popisu iz 1991. godine, bit ćete upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.

Obrazac PRP – 1 dostupan je:*

– na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i

– internet-stranici državnih organa www.mvp.gov.ba

– u diplomatsko – konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine,

– u klubovima i udruženjima građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu,

– u kancelariji međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija koji rade na pitanju izbjeglica i pitanja migracija.

 (* napomena: obrazac PRP 1, utvrđen Pravilnikom o vođenju Centralnog biračkog spiska, namijenjen je za konkretne izbore-sadrži podatke o datumu održavanja izbora i rokove za dostavu, te je dostupan je po objavi izbora)

Dostava Obrasca PRP – 1

Popunjeni i potpisani obrazac PRP -1 je potrebno odštampati i dostaviti:

 • Putem e-maila: Popunjen i potpisan obrazac PRP-1, sa kopijom važećih dokumenata, trebate skenirati i kao prilog poslati na e-mail adresu: prijavapp@izbori.ba
 • Putem faksa: Popunjen i potpisan obrazac PRP-1, sa kopijom važećih dokumenata dostavite na faks: 00387 33 251 333  i 00387 33 251 334
 • Poštom: Popunjen i potpisan obrazac PRP-1 sa kopijom važećih dokumenata        dostavite na adresu: Centralna izborna komisija BiH, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, BiH.
 • Lično: Popunjen i potpisan obrazac PRP-1 sa kopijom važećih dokumenata dostavite u Centralnu izbornu komisiju BiH na adresi: Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, BiH

 

Ako ste izbjeglica ili privremeno boravite izvan zemlje, a upisani ste u Centralni birački spisak na prethodnim izborima

 • Centralna izborna komisija BiH dostavit će vam, nakon raspisivanja izbora, obrazac PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom posljednje prijave za glasanje
 • Popunjen i potpisan obrazac PRP-2 trebate dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH sa sljedećim dokumentima: kopija jednog od važećih dokumenata sa fotografijom (lična karta ILI vozačka dozvola ILI pasoš BiH)
 • Ako ste izbjeglica iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata sa fotografijom: važeća isprava izdata od strane zemlje domaćina ILI izbjeglički karton izdat od vlade strane zemlje domaćina ILI druge međunarodne organizacije.

Dostava Obrasca PRP – 2

 • Putem maila: Popunjen i potpisan obrazac PRP-2 sa kopijom važećih dokumenata trebate skenirati i kao prilog poslati na e-mail adresu: prijavapp@izbori.ba
 • Putem faksa: Popunjen i potpisan obrazac PRP-2 sa kopijom važećih dokumenata dostavite na faks: 00387 33 251 333  i 00387 33 251 334
 • Poštom: Popunjen i potpisan obrazac PRP-2 sa kopijom važećih dokumenata        dostavite na adresu: Centralna izborna komisija BiH, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, BiH.
 • Lično: Popunjen i potpisan obrazac  PRP-2 sa kopijom važećih dokumenata      dostavite u Centralnu izbornu komisiju BiH Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, BiH.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na vašu  adresu, postupite kao da se prvi put prijavljujete za glasanje.

Svi podnosioci prijave mogu provjeriti rezultate obrade svoje prijave za glasanje izvan BiH putem dežurnog telefona ili e-maila:

E-mail: info@izbori.ba

Dežurni telefon: 00387 33 251 331 ili 00387 33 251 332


Centralna izborna komisija BiH obavještava i poziva sve birače koji žive izvan Bosne i Hercegovine da se prijave kako bi ostvarili svoje biračko pravo.


 

PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-bos