Javna ustanova Univerzitet u Tuzli je iskazao interes i provodi aktivnosti na internacionalizaciji koja, između ostalog, ima za cilj i upis stranih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijske programe, koji se realizuju na službenim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanski/hrvatski/srpski), uz prethodno učenje jezika u okviru Centra za jezike Univerziteta u Tuzli.  

Univerzitet u Tuzli posjeduje kadrovske, prostorne i druge infrastrukturne kapacitete za upis većeg broja studenata i može osigurati smještaj studenata u njihovim studentskim domovima, kako za vrijeme pohađanja kursa bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, tako i tokom studija u narednoj akademskoj 2024/25. godini, za studente koji ovladaju jezikom ili posjeduju odgovarajući dokaz o poznavanju službenog jezika u BiH. 

Univerzitet u Tuzli  nudi 51 (pedesetjedan) studijski program prvog ciklusa studija iz različitih područja nauka i umjetnosti.  

Više informacija možete saznati na internet stranici univerziteta www.untz.ba, na kontakt telefoni: ++387 (0)35 300 531; ++387 (0)35 300 526; ++387 (0)35 300 502 ili putem e-maila: rektorat@untz.ba