KONZULARNI DANI MALMÖ – 23. MART 2019.

Konzularni odjel Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Malmö, u prostorijama BiH udruženja “Bosanska Krajina”, ulica Ystadvagen 42, dana 23.03.2019. godine u periodu od 13:00 – 16:00.


Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu  će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji

Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati (najkasnije do 21.03.2019. godine) na e-mail Ambasade BiH u Stockholmu

 consulate.bih.sto@telia.com (skenirane)  ili putem pošte na našu adresu:

Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm   (kopirane) slijedeće dokumente:

 • Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja
 • Kopiju o regulisanom boravku u Švedskoj  (važeća boravišna dozvola)
 • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za maloljetna lica)
 • Broj telefonaPLAĆANJE KONZULARNE TAKSE BITI ĆE MOGUĆE NA LICU MJESTA (KARTIČNO PLAĆANJE), PRILIKOM DOLASKA NA KONZULARNE DANE.

 Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno je donijeti na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!


Ovjere dokumenata

(punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

 • Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade ili klikom na   link )
 • Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Konzularni odjel Ambasade BiH u Stockholmu, svakim radnim danom, osim srijede, od 10:00 – 15:00, putem telefona +46 8 248 360  ili putem e-maila  consulate.bih.sto@telia.com.


VAŽNE NAPOMENE :

S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBGAmbasada BiH ne može izdati nijedan pasoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a, bez obzira što ima važeći pasoš.

 • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade bihambasada.se, link Konzularno) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.
 • Djeca rođena od u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.
 • Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7). Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.