KONZULARNI DANI U MALMÖ – Švedska (05.06.2021. godine)

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Malmö, Švedska, u prostorijama Bosanskog kulturnog udruženja Sarajevo, Malmö,  ulica Ystadvägen 42, 214 45 Malmö, dana 05.06.2021. godine u vremenskom periodu  09:00-14:00.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji

Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati na e-mail Ambasade BiH u Stockholmu akarahodza@mvp.gov.ba (skenirane) ili putem  pošte na našu adresu Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm (kopirane, najkasnije do 28.05.2021. godine) slijedeće dokumente: 

 • Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja; ukoliko je putna isprava istekla, potrebno je poslati kopiju bh važeće lične karte. Ukoliko lice ne posjeduje bh važeću ličnu kartu, potrebno je dostaviti rodni list i uvjerenje u državljanstvu BiH ne starije od 12 mjeseci. 

 • Kopiju o regulisanom boravku u Švedskoj (važeća boravišna dozvola)

 • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za maloljetna lica)

 • Broj telefona

 • Kopiju dokaza o uplati konzularne takse (u cijenu je uključena poštarina od 70,00 SEK za dostavu nove putne isprave BiH, za četri i više pasoša po porodici 120,00 SEK):

                            – 1331,00  SEK za punoljetna lica (putna isprava/pasoš)

                           –  805,00 SEK za maloljetna lica od 3-18 godina ili (putna isprava/pasoš)

                          – 753,00 SEK za maloljetna lica do 3 godine (putna isprava/pasoš)

 • Plaćanje se može izvršiti na licu mjesta. 

 • Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana puteme-maila ili pošte, obavezno je donijeti u originalu na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

Ovjere dokumenata (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnostroditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

 • Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)
 •  Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine
 • Dokaz o uplati konzularne takse. Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:

                           – Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. – 268,00 SEK

                          – Punomoć – 114,00 SEK

                         – Ovjere kopija – 62,00 SEK (prva strana, svaka slijedeća 31,00 SEK)

                         – Ovjera saglasnosti roditelja – 165,00 SE

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte AmbasaduBiH u Stockholmu, svakim radnim danom 10:00 – 12:00, putem telefona +46 (0)8 440 05 40 (pritisnuti opciju 1, administrativne usluge)ili putem e-maila akarahodza@mvp.gov.ba

VAŽNE NAPOMENE:

 • S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBG, Ambasada BiH ne može izdati nijedan pašoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a, bez obzira što ima važeći pasoš.

 • Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade www.bihambasada.se, link Konzularno) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.

 • Djeca rođena od 2003. u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.

 •  Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7). Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.